นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด
Privacy Policy of Polomaker Company.,Ltd.
จัดทำเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อ คุ้มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน บุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง (หน่วยงาน/เว็บไซ ต์) จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
 3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลา ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 4. บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจาก เว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด ไม่สามารถรองรับข้อความหรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ใน เว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

 1. บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด เท่านั้น
 2. บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิ สถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด เป็นต้น บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจ กรรมหรือกิจการของ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด

สิทธิในการควบ คุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็น ส่วนตัวของท่านๆมีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ อาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด ก็ได้โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด ทราบในหน้าเว็บ https://www.polomaker.com

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง ทั้งนี้ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้”ได้บันทึกหรือเก็บรวบ รวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ (หน่วยงาน/เว็บไซต์) ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการดังนี้ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับบริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

นโยบายด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.polomaker.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
 2. บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน
 3. บริษัทฯ ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ clamav โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุกทุกสัปดาห์
 4. บริษัทฯ ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 5. บริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
 6. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ [email protected] หรือ โทร 02-279-3002

บริษัทโปโลเมคเกอร์ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 1139-1141 ซอยพลโยธิน 5 ถนนพลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-2793002
โทรสาร 02-2792097
Email [email protected]